Administrator:
dyr. s. Maria Kulasik

Przedszkole Niepubliczne

Ochronka im. Św. Rodziny

w Tarnowie
 ul. Sióstr Służebniczek 2
Telefon:+48 146215474


INFORMACJA ADMINISTRATORA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE                       

(Rozporządzenie o ochronie danych,  Dz. U. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).

 

      W związku z ww. rozporządzeniem informuję, że dane osobowe są niezbędne do wykonywania podstawowych zadań statutowych przedszkola w ramach powierzonej przez organ prowadzący funkcji dyrektora placówki.

   Dane osobowe będą zbierane w konkretnych, wyraźnie oraz prawnie określonych celach i nie będą przetwarzane niezgodnie z tymi celami, ale rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dotyczą oraz adekwatnie, stosownie ograniczone do tego, co niezbędne.

   

Równocześnie informuję, że macie Państwo prawo do:

-sprostowania,

-ograniczenia przetwarzania,

-przenoszenia danych,

-dostępu do Waszych danych,

-wniesienia skargi do organu nadzorczego,

którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2.

   

Dane osobowe będą przechowywane w przedszkolu przez okres wynikający z przepisów:

-Ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  

-Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.