Administrator:
dyr. s. Maria Kulasik
Przedszkole Niepubliczne Ochronka Im. Św. Rodziny
 ul. Sióstr Służebniczek 2
Telefon:+48 146215474


INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( rozporządzenie o ochronie danych,
Dz. U. UE L 119 z 4 maja 2016r.).

W związku z w/w rozporządzeniem informuję, że dane osobowe są niezbędne
do wykonywania podstawowych zadań statutowych przedszkola w ramach
powierzonej przez organ prowadzący funkcji dyrektora placówki. Dane osobowe
będą zbierane w konkretnych, wyraźnie i prawnie określonych celach i nie będą
przetwarzane niezgodnie z tymi celami ale rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby,
której dotyczą oraz adekwatnie, stosownie ograniczone do tego, co niezbędne.
Równocześnie informuję, że macie Państwo prawo do:

  •  sprostowania,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • dostępu do Waszych danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
    Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie ul. Stawki 2.

Dane osobowe będą przechowywane w przedszkolu przez okres wynikający
z przepisów ustawy „Prawo oświatowe” (Dz. U z 2017 r. poz. 59, 949, 2203, Dz. U
z 2018 r. poz. 650) oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach.